ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Restrukturyzacja firm Warszawa

Doradztwo prawno-finansowe w zakresie procedur restrukturyzacyjnych, analiza prawno-finansowa kondycji przedsiębiorstwa, opracowanie strategii restrukturyzacyjnych, dobór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, reprezentacja w toku postępowania.

Prowadzenie uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych (COVID-19) wprowadzonych na mocy Tarczy 4.0 (tzw. uproszczona restrukturyzacja COVID-19).

Restrukturyzacja przedsiębiorstw Warszawa

Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne re­gu­lu­je za­sa­dy za­wie­ra­nia przez dłuż­ni­ka ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi, w jed­nej z czte­rech pro­ce­dur:

1) Postępowanie o zatwierdzenie układu;
2) Przyspieszone postępowanie układowe;
3) Postępowanie układowe;
4) Postępowanie sanacyjne.

Dodatkowo na mocy Tarczy 4.0 do polskiego porządku prawnego weszło nowe postępowanie, tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (tzw. uproszczona restrukturyzacja COVID-19). 

Wspólnym celem wszystkich postępowań jest uchronienie dłużnika przed upadłością, która jest co do zasady niepożądana zarówno z punktu widzenia dłużnika jak i dla jego wierzycieli (zazwyczaj wyższy stopień zaspokojenia wierzycieli niż w przypadku upadłości, przy jednoczesnej możliwości uchronienia przedsiębiorstwa przed likwidacją).

Sprawnie i profesjonalnie przeprowadzona restrukturyzacja daje dłużnikowi możliwość zabezpieczenia przedsiębiorstwa przy jednoczesnym wygenerowaniu środków na spłatę zrestrukturyzowanych wierzytelności. Restrukturyzacja wierzytelności polega zazwyczaj na ich częściowym umorzeniu, rozłożeniu na raty czy odroczeniu terminu płatności – przy zawieszeniu egzekucji komorniczych w toku i z zabezpieczeniem przed prowadzeniem wobec dłużnika nowych postępowań.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • wsparcia prawnego na etapie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, w tym doradztwo w zakresie wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego (z zachowaniem terminu do złożenia wniosku, dążąc do minimalizacji ryzyka odpowiedzialności osób zarządzających – w tym odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej);
 • opracowywania planów restrukturyzacyjnych, celem poprawy kondycji przedsiębiorstwa;
 • prowadzenia negocjacji z wierzycielami na potrzeby zawarcia układu na korzystnych dla dłużnika warunkach;
 • wsparcie w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania na restrukturyzację;
 • negocjacja i sporządzanie umów standstill;
 • kompleksowe wsparcia na etapie przygotowywania załączników do wniosków restrukturyzacyjnych, w tym weryfikacja dokumentów pod kątem spełnienia wymagań formalnych z ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich wymogów ustawowych;
 • reprezentacji Klientów przed sądem restrukturyzacyjnym oraz opracowywanie pism procesowych na etapie postępowania o otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie stanowiska procesowego wobec sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego;
 • reprezentacja Klientów na rozprawie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie środków zaskarżenia oraz zastępstwo przez Sądem II instancji przez radców prawnych posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka);
 • zastępstwa procesowego w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowania uproszczonego wniosku sanacyjnego (na wypadek niepowodzenia przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego);
 • przygotowania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (na wypadek niepowodzenia postępowania restrukturyzacyjnego);
 • bieżącego doradztwa prawnego we wszelkich sprawach związanych z prawem restrukturyzacyjnym;
 • przygotowywania opinii prawnych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.