ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Upadłość przedsiębiorców

Kompleksowe wsparcie prawne w zakresie upadłości przedsiębiorców (spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) dla dłużników i wierzycieli – analiza kondycji prawno-finansowej przedsiębiorstwa, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, reprezentacja na etapie postępowania upadłościowego.

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest doradztwo prawne z zakresu prawa upadłościowego i kompleksowa obsługa postępowań upadłościowych.

W przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, ogłoszenie upadłości stanowi jedno z najkorzystniejszych dla przedsiębiorcy i wierzyciela rozwiązań. Dłużnikowi daje możliwość przeznaczenia posiadanego przez siebie majątku na zaspokojenie roszczeń wszystkich wierzycieli (proporcjonalnie, z uwzględnieniem kategorii zaspokojenia) oraz minimalizacji odpowiedzialności osobistej za zobowiązania powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wierzyciele zyskują zaś możliwość zbiorczego dochodzenia zaspokojenia swoich wierzytelności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów własnych związanych z postępowaniem.

Kancelaria świadczy usługi prawne i doradcze w zakresie:

 • analizy kondycji przedsiębiorstwa, oceny zaistnienia przesłanek ogłoszenia upadłości, weryfikacji dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości spełniającego warunki formalne określone przepisami prawa upadłościowego;
 • przeprowadzenia przygotowanego postępowania likwidacyjnego (tzw. pre-pack);
 • przeciwdziałania ogłoszenia upadłości dłużnika w przypadku wniosku wierzyciela (co przekłada się na zakres odpowiedzialności osobistej osób zarządzających za zobowiązania przedsiębiorstwa);
 • reprezentacji w toku postępowania upadłościowego przed Sądem Upadłościowym, syndykiem i wierzycielami;
 • zabezpieczenia członków zarządu przed odpowiedzialnością cywilnoprawną za zobowiązania spółki oraz minimalizacji ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej;
 • przeciwdziałanie orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • sporządzenia wniosku o ustalenie planu spłat oraz o umorzenie zobowiązań dłużnika;
 • sporządzenie wniosku o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości.

Zakres usług dla wierzycieli:

 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika;
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego;
 • reprezentacja wierzyciela w toku postępowania upadłościowego, w szczególności na etapie ustalania listy wierzytelności poprzez wniesienie sprzeciwu od listy wierzytelności czy zażalenia na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu;
 • reprezentacja interesów wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli oraz radzie wierzycieli;
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.